Translate

Om EVOLVE Mångfaldscertifiering

 

EVOLVE Mångfaldscertifiering ägs och drivs av Institutet för lokal och regional demokrati (ID)

ID arbetade under 2011-2012 med att skapa ett verktyg för att mångfaldscertifiera arbetsplatser. Arbetet genomfördes i form av ett projekt som finansierades av Europeiska Socialfonden (ESF). Verktyget utvecklades utifrån ID:s erfarenhet och kompetens av utvärderingsmetodik, verksamhetsutveckling och mångfaldsarbete samt genom samverkan med experter i bland annat personal-, mångfalds-, och antidiskrimineringsfrågor.

Idag erbjuder EVOLVE Mångfaldscertifiering förutom certifiering, även tjänster i form av utbildning, utvärdering och processtöd i, av och kring frågor som relaterar till mångfald i arbetslivet, på arbetsplatsen och i organisationen, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier samt aktiva åtgärder vilket är något som alla arbetsgivare ska arbeta med.  

 

Läs mer här!

 

Nya regler i Diskrimineringslagen

Lagen gällande de så kallade aktiva åtgärderna har förstärkts på en rad  olika sätt. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Arbetet med de aktiva åtgärderna omfattar:

 • att fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden: bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap
 • att främja en jämn könsfördelning inom skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner
 • att ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
 • att genomföra årliga lönekartläggningar.

Arbetet ska ske i samverkan med facket och arbetsgivaren ska dokumentera arbetet. Sedan 1 januari 2017 måste aktiva åtgärder innefatta alla diskrimineringsgrunder dvs, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

källa: www.do.se

 

 

 

 

 

EVOLVE om mångfald

 

Mångfald är för oss ett perspektiv som tar tillvara allas lika rättigheter och möjligheter och som motverkar risk för diskriminering på arbetsplatsen. Med ett aktivt och strategiskt mångfaldsarbete blir människors olikheter en tillgång!                                                                   

I begreppet mångfald inkluderas bland annat alla sju (7) områden som finns med i svensk lagstiftning:                                              

 1. kön 
 2. könsöverskridande identitet eller uttryck
 3. etnisk tillhörighet
 4. religion eller annan trosuppfattning
 5. funktionsnedsättning 
 6. sexuell läggning
 7. ålder      

 

 

 

Olika former av diskriminering

Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad än någon annan, inte på grund av vad du kan eller dina erfarenheter, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. I lagstiftningen finns det sju olika diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder.

Här följer några exempel på sådant som kan vara diskriminering:

 • En arbetsgivare uppfattar att en arbetssökande har ett utländskt klingande namn och väljer därför att inte kalla hen till intervju.
 • En chef gör ovälkomna sexuella närmanden.
 • En bank nekar en person ett lån för att hen anses vara för gammal.
 • En restaurang släpper inte in en person och det har samband med att hen har en CP-skada.
 • En anställd har lägre lön än en kollega med samma eller likvärdigt arbete och det har samband med kön.
 • En lärare hånar en elev för att hon bär huvudduk.
 • En arbetsgivare avbryter en provanställning när den anställda berättar att hon är gravid.
 • Personalen på en restaurang vägrar att läsa upp menyn för en gäst som har en synnedsättning.

källa: www.do.se