Translate

Om EVOLVE Mångfaldscertifiering

 

EVOLVE Mångfaldscertifiering ägs och drivs av Institutet för lokal och regional demokrati (ID)

ID arbetade under 2011-2012 med att skapa ett verktyg för att mångfaldscertifiera arbetsplatser. Arbetet genomfördes i form av ett projekt som finansierades av Europeiska Socialfonden (ESF). Verktyget utvecklades utifrån ID:s erfarenhet och kompetens av utvärderingsmetodik, verksamhetsutveckling och mångfaldsarbete samt genom samverkan med experter i bland annat personal-, mångfalds-, och antidiskrimineringsfrågor.

Idag erbjuder EVOLVE Mångfaldscertifiering förutom certifiering, även tjänster i form av utbildning, utvärdering och processtöd i, av och kring frågor som relaterar till mångfald i arbetslivet, på arbetsplatsen och i organisationen, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier samt aktiva åtgärder vilket är något som alla arbetsgivare ska arbeta med.  

 

Läs mer här!

 

EVOLVE om mångfald

 

Mångfald är för oss ett perspektiv som tar tillvara allas lika rättigheter och möjligheter och som motverkar risk för diskriminering på arbetsplatsen. Med ett aktivt och strategiskt mångfaldsarbete blir människors olikheter en tillgång!                                                                   

I begreppet mångfald inkluderas bland annat alla sju (7) områden som finns med i svensk lagstiftning:                                              

  1. kön 
  2. könsöverskridande identitet eller uttryck
  3. etnisk tillhörighet
  4. religion eller annan trosuppfattning
  5. funktionsnedsättning 
  6. sexuell läggning
  7. ålder