Translate

EVOLVE erbjuder:


UTBILDNING

Vi utbildar företag och organisationer inom:

  • Förebyggande av diskriminering på arbetsplatsen (vilket inkluderar sexuella trakasserier och kränkande särbehandling)
  • Arbetsgivarens ansvar och diskrimineringslagen
  • Aktiva åtgärder – undersök, analysera, åtgärda och utvärdera

Vi håller även workshops med aktiva övningar och diskussioner. 

 

MÅNGFALDSCERTIFIERING

Vi certifierar företag och organisationer i mångfald. Det innebär att vi utvärderar nuläget inom organisationen. Vad fungerar bra och vad behöver utvecklas, finns rutiner på plats, uppfylls lagkraven, arbetas det med aktiva åtgärder? Vi ger sedan förslag på lösningar och åtgärder samt stöd i processen. 

Bedömning och utveckling görs utifrån ett mångfalds- och icke-diskrimineringsperspektiv. Ett aktivt och strategiskt mångfaldsarbete inom dessa områden ger en certifiering! Läs mer under certifieringsprocessen.

 

UTVÄRDERING

Vi utvärderar ert företag/organisation för att få en aktuell bild av var ni står när det gäller arbetet med inkludering, icke-diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och mångfald. Exempelvis om ni har rutiner för att hantera trakasserier och dokument som talar om var ni står med mera. Utifrån resultatet föreslår vi åtgärder för att förbättra arbetet. Med rätt strukturer och arbete mår både arbetstagare och arbetsgivare bra vilket gynnar verksamheten. 

 

PROCESSTÖD

Vi ger stöd och råd i processen att genomföra förändringar i arbetet med mångfaldinkluderingicke-diskriminering och jämställdhet på arbetsplatsen.

 

Exempel på hur vi har hjälpt kunder i deras mångfaldsarbete:

  • Stöttning i att ta fram en mångfaldsplan samt formulera konkreta mål
  • Kvalitetssäkrat rekryteringsprocesser
  • Vidareutvecklat rekryteringshandböcker
  • Utvecklat styrdokument och riktlinjer kopplat till diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
  • Kompetenshöjande insatser genom utbildning inom diskrimineringslagen, aktiva åtgärder, mångfald och inkludering
  • Certifieringen har använts i marknadsföringssyfte

 

 

Framgång kräver insats och strategi - den kommer inte av sig själv!

 

 

Frågor, funderingar? Vill du veta mer?

 

Kontakta oss!