Translate

Diskriminering

 

Vad är diskriminering

Diskriminering innebär att du blir missgynnad eller sämre behandlad än någon annan i en jämförbar situation, inte på grund av vad du kan eller dina erfarenheter, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka. Diskriminering är alltid en handling och det krävs ingen avsikt för att det ska vara diskriminering. Diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt. I lagstiftningen finns det sju olika diskrimineringsgrunder:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnicitet
 • religion
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning samt
 • ålder

 

Nya regler i diskrimineringslagen

Lagen gällande de så kallade aktiva åtgärderna har förstärkts på en rad  olika sätt. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Arbetet med de aktiva åtgärderna omfattar:

 • att fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden: bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap
 • att främja en jämn könsfördelning inom skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner
 • att ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
 • att genomföra årliga lönekartläggningar.

Arbetet ska ske i samverkan med facket och arbetsgivaren ska dokumentera arbetet. Sedan 1 januari 2017 måste aktiva åtgärder innefatta alla diskrimineringsgrunder dvs, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Våra artiklar om diskriminering

Hur jargong och trakasserier bör hanteras på arbetsplatsen

Hur jargong och trakasserier bör hanteras på arbetsplatsen
Alla arbetsplatser har sin egen jargong. Jargonger kan förklaras som ett sätt att vara på, och innefatta saker som språkbruk, beteenden, vilka skämt som uppfattas som ok eller inte och vem som antas ansvara för olika arbetsuppgifter. Normer kopplat till...

 

Hur EVOLVE kan hjälpa er med icke-diskriminering

Våra mångfaldskonsulter på EVOLVE är aktivt engagerade i att utbilda företag kring fördelarna med att ha anställda med olika bakgrund. Att skapa en arbetsplats där alla anställda behandlas rättvist och uppmuntras att utvecklas och bidra med sina unika talanger för att hjälpa företaget att växa. Helt enkelt en diskrimineringsfri arbetsplats!

 

Lär mer om alla positiva resultat som icke-diskriminering på arbetsplatsen kan ge.

 

Kom igång med arbetet!