Translate

Certifieringsprocessen:

Bilden visar certifieringsprocessens fem steg:                                            utvärdering, rapportering, utbildning, processtöd och certifiering

 

 

1. Utvärdering

Alla chefer och medarbetare får besvara en webbenkät. Tidsåtgången är ca 20 minuter.
Vi får tillgång till relevanta dokument och statistik. Resultat och analys presenteras i en utvärderingsrapport med fokus på fem bedömningsområden; Styrdokument, Rutiner, Rekrytering, Arbetsmiljö och trivsel samt Varumärke och organisationsutveckling.
Rapporten identifierar eventuella behov av utbildning och processtöd för att nå engodkänd nivå inom samtliga fem områden.

 

2. Rapportering

Utvärderingsrapporten presenteras för ledningsgrupp eller motsvarande. Vi föreslår eventuella insatser som krävs för certifiering.

 

3. Utbildning

Erbjuds inom de områden som inte nått godkänt resultat för certifiering. Utbildningarna innehåller bland annat utveckling av arbetsmetoder och rutiner, kunskap om diskrimineringslagen, aktiva åtgärder och kompetensbaserad rekrytering.

 

4. Processtöd

I att genomföra förändringar efter utbildning. Vi stöttar er i ert förbättringsarbete!
 

 

 

Att certifieras ger externa vinster: 

 • Fördelar mot konkurrenter
 • Attraktiv arbetsplats
 • Bredare rekryteringsunderlag
 • Nya marknader och kundgrupper
 • Bättre kund/brukarrelationer, hög kundservice
 • God renommé
 • Flexibilitet och öppenhet

 

Att certifieras ger interna vinster:

 • Kreativ arbetsplatsmiljö
  • öppenhet för nya innovationer
  • gemensam vision
  • engagemang
  • motivation
 • Större trivsel = förre sjukskrivningar och lägre personalomsättning
 • Vassare styrningsinstrument
 • Ökat tillvaratagande av befintliga kompetenser
 • Rekrytering fri från diskriminering
 • Bredare rekryteringsbas
 • Säkerställer att lagkrav följs

 


 

 

5. Certifiering

Ges efter att förbättringsåtgärderna genomförts. Märkningen kan användas i er marknadsföring som en kvalitetsstämpel. Certifierade erbjuds vid behov och intresse: fortbildning, HR-stöd, best practice samt möjlighet till nätverk för affärs- och idéutbyte.

 

6. Marknadsföring

Ert företag/organisation kommer att synas i samband med våra marknadsföringsinsatser kring certifieringen.

 

7. Revision

Sker årligen genom ett uppföljningsmöte där vi kan stötta er utefter behov.

 

8. Omcertifiering

Sker var tredje år. Processen börjar om i syfte att undersöka om kriterierna för certifiering fortfarande uppfylls och om nya behov uppstått.