Translate

Certifieringsprocessen och dess vinster:

            

 

Att certifieras ger externa vinster: 

 • Fördelar mot konkurrenter
 • Attraktiv arbetsplats
 • Bredare rekryteringsunderlag
 • Nya marknader och kundgrupper
 • Bättre kund/brukarrelationer, hög kundservice
 • God renommé
 • Flexibilitet och öppenhet

 

 

Att certifieras ger interna vinster:

 • Kreativ arbetsplatsmiljö
  • öppenhet för nya innovationer
  • gemensam vision
  • engagemang
  • motivation
 • Större trivsel = förre sjukskrivningar och lägre personalomsättning
 • Vassare styrningsinstrument
 • Ökat tillvaratagande av befintliga kompetenser
 • Bredare rekryteringsbas
 • Rekrytering fri från diskriminering

 

Bilden visar certifieringsprocessens fem steg:                                                                                                                                                 utvärdering, rapportering, utbildning, processtöd och certifiering